วางรูปแบบบัญชี กลุ่มเกษตรกรสวนยางนาเมือง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเพียงฤทัย พันเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวนคร สุขดี นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและวางรูปแบบบัญชีร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ ให้กับกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารานาเมือง