ชี้แจงโครงการสร้างระบบน้ำในไร่นาระยะที่ 2

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางรัตนาพร สีสด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรทำนาคึมใหญ่ เพื่อทำการสำรวจข้อมูลและชี้แจงทำความเข้าใจโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ 2 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิกจากสภาวะการขาดน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พร้อมแนะนำการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม