โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมายให้นางสาวสุกฤตา อินงามธีรติ นักวิชากรสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมออกหน่วยบริกการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 13 โดยให้ความรู้และแนะนำ ให้คำปรึกษา การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการรวมกลุ่มและแจกน้ำยาล้างจานให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มารับบริการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศาลาประชาคมบ้านแปลง 6 หมู่ 13 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ