สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2562 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 41 คน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ