สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เพื่อแสดงพลังและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรของส่วยราชการหยุดการทุจริตคอรัปชั่น สร้างความโปร่งใส รวมพลังต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง