วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทำความสะอาด) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ