สสจ.อำนาจเจริญ แนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกกลาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางรัตนาพร สีสด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรทำโคกกลาง อำเภอเสนางคนิคม เพื่อแนะนำการติดตามหนี้จากลูกหนี้ของกลุ่มฯ และติดตามสอบถามถึงผลกระทบของปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง ซึ่งมีผลโดยตรงกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกเพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงานและหามาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไป