สสจ.อำนาจเจริญ ติดตามการรวบรวมผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรทำเสนางคนิคม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางรัตนาพร สีสด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม เพื่อติดตามการรวบรวมผลผลิตข้าวของกลุ่มฯ และติดตามสถานการณ์ราคาข้าวปัจจุบันตามกลไกราคาตลาดเพื่อร่วมวางแผนในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และรองรับผลผลิตข้าวของสมาชิกที่กำลังอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยว