สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามสถานการณ์การรวบรวมข้าวเปลือกกลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางรัตนาพร สีสด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม เพื่อติดตามสถานการณ์การรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 โดยกลุ่มเกษตกร มีผลการรวบรวมข้าว จำนวน 335 ตัน เป็นเงิน 3,966,878 บาท และราคาข้าวเปลือกมีการปรับลดลงเนื่องจากปริมาณข้าวของเกษตรกรอยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวพร้อมกันจึงทำให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดจำนวนมาก