ติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายมงคล ศรีมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 มอบหมายให้ นางสาวศรินรัตน์ บุตรคุณ นักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมติดตามและเร่งรัดลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ค้างนานเพื่อนำเงินมาชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ของกลุ่มเกษตรกรทำนาเค็งใหญ่  การติดตามในครั้งนี้มีสมาชิกมาสอบทานหนี้และมาชำระหนี้ 4 ราย ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหัวดง ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ