ติดตามการใช้ประโยชน์โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกในสถาบันเกษตรกร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายเลิศชาย ภักดีไทย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามการใช้ประโยชน์ของเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกในสถาบันเกษตรกร ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรลืออำนาจ จำกัด โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ประโยชน์จากระบบน้ำในไร่นาเพื่อทำการเกษตรและบรรเทาภัยแล้งจากฤดูกาลผลิตปี 2562