ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี จำกัด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายเลิศชาย ภักดีไทย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี จำกัด   2 โครงการ คือโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2562 จำนวนเงินกู้ 1,943,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้พัฒนาอาชีพทำนาและโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จำนวนเงินกู้ 2,100,000 บาทวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้าวเปลือก สหกรณ์สามารถรวบรวมข้าวเปลือกมะลิสดและข้าวเปลือกมะลิแห้ง ได้จำนวน 215.67 ตัน   เป็นเงิน 2,530,665 บาท