ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประเมินคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี 2560 - 2562 ที่มีความพร้อมสามารถเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ