สหกรณ์ชาวไร่อ้อยลำเซบาย จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายวัจนพงษ์ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนางสาวนคร สุขดี นักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 สหกรณ์ชาวไร่อ้อยลำเซบาย จำกัด ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ซึ่งผลการดำเนินงานสหกรณ์มีกำไร 419,304.44 บาท