ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 11/2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 11/2562 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ