แนะนำส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายธีระยุทธ  จิตร์ตรีสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางรัตนาพร สีสด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม เพื่อแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ