ประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายสหกรณ์ยางพาราจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางรัตนาพร สีสด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโพนทอง จำกัด เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายสหกรณ์ยางพาราจังหวัดอำนาจเจริญ และปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์สวนยางในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้การแข่งขันทางการตลาดยางพาราในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโพนทอง จำกัด เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ยางพาราและยกระดับมาตรฐานของสมาชิกเข้าสู่ระบบ GAP พร้อมกันนี้ได้มีการเชิญบริษัท เตี่ยเหลียงการยาง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่รับซื้อยางพาราจากสหกรณ์เข้าชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน และจัดทำบันทึกข้อตกลงในการซื้อขายยางพาราให้ถูกต้องเพื่อหลักประกันให้กับสหกรณ์ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์