ติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนเมืองน้อย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายมงคล ศรีมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 มอบหมายให้ นางสาวศรินรัตน์ บุตรคุณ นักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมติดตามและเร่งรัดลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ค้างนานเกิน 2 ปี โดยมีสมาชิกมาติดต่อชำระหนี้ จำนวน 9 ราย เป็นเงินจำนวน 12,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับ พร้อมทั้งสอบทานหนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านโพนเมืองน้อย ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ