ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสาวเพ็ญวรรณ   แสนทวีสุข ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) วัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแก้ปัญหาภาคเกษตรในระดับอำเภอ มีความเป็นเอกภาพ เกิดการบรูณาการของทุกภาคส่วน และมีผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา หมู่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ