โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางสาวเพ็ญวรรณ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา ร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2552 จากกรมวิชาการเกษตร จำนวน 5 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ