ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้ จำกัด

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้ จำกัด เพื่อติดตามเร่งรัดการชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์