ร่วมประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ในการขับเคลื่อนเป็น “จังหวัดคุณธรรมอย่างยั่งยืน” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสุริยัน ทองธรรมชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตในครั้งนี้ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาเจริญ