สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด เปิดตลาดสินค้าเกษตร

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 นายปริโย โทบุตร รักษาราชการแทนนายอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดสินค้าเกษตร สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด โดยสหกรณ์ได้รับงบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร เพื่อจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ และเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ในการนี้นายสุริยัน ทองธรรมชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ   พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญวรรณ   แสนทวีสุข   ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ตลาดสินค้าเกษตร หลังปั้มน้ำมัน ปตท. สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด   ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ