ประชุมวางแผนในการฟื้นฟูสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสร้างนกทา จำกัด

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นางสาวเพียงฤทัย พันเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสร้างนกทา จำกัด เพื่อวางแผนในการฟื้นฟูสหกรณ์ โดยมีสมาชิกมาประชุม จำนวน 47 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านสร้างนกทา