ติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์โคกกลาง

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวสวรรค์ นิละภา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์โคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกำหนดให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรส่งชำระหนี้ของโครงการกระบือยั่งยืน (CEO) มีสมาชิกมาชำระ จำนวน 8 ราย จำนวนเงิน 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเครือซูด