ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13,14 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ แผนการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ แผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง มีธรรมมาภิบาล รวมทั้งพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นโดยใช้การตลาดนำการผลิตมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ