ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำนาเค็งใหญ่

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายมงคล ศรีมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยนางสาวศรินรัตน์ บุตรคุณ นักวิชาการสหกรณ์ และนางสาววรรณิภา ภูต้องลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้เข้าร่วมติดตามและเร่งรัดลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ค้างนาน เพื่อนำเงินมาชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด   ของกลุ่มเกษตรกรทำนาเค็งใหญ่ มีสมาชิกมาชำระหนี้จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 20,035.00 บาท และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมตรวจสอบการจัดทำบัญชีระหว่างปีในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหัวดง ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ