ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ละครรำ พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 โดยนายสุริยัน ทองธรรมชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมติดตาม กำกับดูแล แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการข้าวทั้งด้านการผลิตและการตลาดข้าวในระดับจังหวัด (จ.อำนาจเจริญ) ปีการผลิต 2562/63 ซึ่งมีโครงการ ดังนี้ 1)มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก 2)โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3)โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ