ติดตามผลการรวบรวมยางพาราของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางก้าวหน้าสามัคคี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 นางสาวเพียงฤทัย พันเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวนคร สุขดี นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและติดตามผลการรวบรวมยางพาราของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางก้าวหน้าสามัคคี กลุ่มเกษตรกรรับซื้อยางพาราในราคากิโลกรัมละ 17 บาท สมาชิกนำยางมาจำหน่าย 45 ราย น้ำหนักรวม 10,155 กิโลกรัม มูลค่า172,735 บาทดำเนินการรวบรวม ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางก้าวหน้าสามัคคี