ติดตามประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ออกติตตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) และประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการแนะนำ ส่งเสริม และขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ณ ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ