ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดอำนาจเจริญ (ครั้งที่ 2/2563) โดยนายสุริยัน ทองธรรมชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการประสานงานบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ