แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนายม จำกัด

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานพร้อมติดตามเร่งรัดหนี้จากลูกหนี้ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนายม จำกัด ณ ศาลาประชาคมหมู่ 4 บ้านนาเยีย