สสจ.อำนาจเจริญออกบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 โดยนายสุริยัน ทองธรรมชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นำบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมร่วมออกบริการเคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ โดยจัดแสดงนิทรรศการ ให้ความรู้และคำปรึกษาการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการรวมกลุ่ม รวมทั้งได้แจกน้ำยาล้างจานให้กับประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านฟ้าห่วน ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ