ประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 43 คน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ