ประชุมกรรมการแก้ปัญหาหนี้สิน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนายม จำกัด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนายม จำกัด เพื่อร่วมแนะนำให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ โดยมี นางสไบ พิลาชัย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ศาลาประชาคมบ้านนาเยีย หมู่ที่ 4 ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ