ติดตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสถาบันเกษตรกร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายวิทยา บรรหารวุฒิไกร ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อขุดสระและขุดเจาะบ่อบาดาล รายละไม่เกิน 50,000 บาท ของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาแต้ จำกัด ต.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางชานุมาน จำกัด ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ภายหลังที่สมาชิกได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถลดต้นทุนการผลิต มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี ส่งผลทำให้สมาชิกเกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น