ชี้แจงโครงการสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพนา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายสวน เพ่งพิศ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนางสาวโสภิดา เคหาวัตร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพนา จำนวน 1 สหกรณฺ์ และ 4 กลุ่มเกษตรกร เพื่อสำรวจข้อมูลสมาชิกและยืนยันความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ และจัดทำแผนการใช้เงินกู้ พร้อมแผนการใช้ประโยชน์ที่จะทำให้เกิดรายได้ของสมาชิกสหกรณ์