ติดตามการรับชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านหนองปลิง จำกัด

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. น.ส.เพียงฤทัย พันเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางรัตนาพร สีสด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านหนองปลิง จำกัด ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปลิง เพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการรับชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ตามสัญญาการให้สินเชื่อเพื่อเตรียมนำเงินส่งคืนกองทุนพัฒนาสหกรณ์