ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาโพนทอง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางรัตนาพร สีสด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรทำนาโพนทอง ณ ที่ทำการกำนัน  ต.โพนทอง เพื่อแนะนำการดำเนินงานและจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและปิดบัญชีให้ได้ภายใน 31 มีนาคม นี้ตามปีบัญชีของกลุ่ม