ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรอนุรักษ์ป่าดงใหญ่ จำกัด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้   นายมงคล ศรีมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางสาวสวรรค์ นิละภา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กับสหกรณ์การเกษตรอนุรักษ์ป่าดงใหญ่ จำกัด จำนวน 2 สัญญา ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นี้