แนะนำการรวบรวมยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสวน เพ่งพิศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนางสาวโสภิดา เคหาวัตร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการรวบรวมยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด โดยมีสมาชิกนำยางพาราเข้ามาจำหน่ายให้กับสหกรณ์ฯ จำนวน 131 ราย น้ำหนักยางจำนวน 47,460 กิโลกรัม ราคาประมูล 18.39 บาท/กก. เป็นเงินจำนวน 872,789.40 บาท