ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง สหกรณ์สตรีเสนางคนิคม จำกัด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางรัตนาพร   สีสด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่สหกรณ์สตรีอำเภอเสนางคนิคม จำกัด เพื่อติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์ฯ มีหนี้ค้างเงิน กพส.และหยุดดำเนินธุรกิจ