กระจายมังคุดช่วยสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การกระจายผลผลิตมังคุด โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ กระจายผลผลิตมังคุดของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด เพื่อบรรเทาผลกระทบของสมาชิกสหกรณ์ที่ไม่สามารถจำหน่ายผลไม้ส่งออกในสถานการณ์โรคไวรัสโควิด - 19 โดยใช้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม ณ สำนักงานสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จำกัด อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับการกระจายมังคุดในครั้งนี้ จำนวน 315 ตะกร้า น้ำหนัก 2,520 กิโลกรัม เป็นเงิน 57,969 บาท โดยใช้เวลาในการขนย้ายมังคุด 1 – 2 ชั่วโมง เนื่องจากได้มีการประสานและสำรวจความต้องการกับสหกรณ์คู่ค้าปลายทางไว้เบื้องต้นแล้ว จึงทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของผลไม้มีความสดใหม่จนถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน สำหรับปริมาณการกระจายผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกระทบจากไวรัสโควิด – 19 มี มายังสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งหมด 7.8 ตัน แบ่งเป็น เงาะ 2.8 ตัน และมังคุด 5 ตัน