จัดทำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาววีระญา สุทธิวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการจัดทำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง 4 สัญญา ดังนี้

1.โครงการปกติ

1.1 สหกรณ์กองทุนสวนยางชานุมาน จำกัด วงเงินกู้ยืม 3.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาทต่อปี

1.2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตปทุมราชวงศา จำกัด วงเงินกู้ยืม 0.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 บาทต่อปี

1.3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด วงเงินกู้ยืม 0.70 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาทต่อปี

2.โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด วงเงินกู้ยืม 1.30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี สัญญากำหนดชำระ 30เมษายน2564 โดยมีผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 2 คน ลงนามในสัญญาเงินกู้และมีคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ ลงนามในสัญญาค้ำประกัน และจัดทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1.สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มนำ้มันปทุมราชวงศา จำกัด 2.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด 3.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาห้วยทราย จำกัด ซึ่งทั้ง 3 แห่ง ได้ขอขยายเวลาชำระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือสหกรณ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19 ณ.ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ