โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านหนองปลิง จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 17 ราย เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ย นำไปพัฒนาที่ดินให้มีแหล่งน้ำสำรองในช่วงวิกฤตภัยแล้งให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรรมได้ต่อเนื่องและยั่งยืน ณ.ศาลาประชาคมบ้านหนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ