แผนงาน :  บุคลากรรัฐ  (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)                                                 งานเลขที่  บกฐ. 89

ผลผลิต :   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  

                 กิจกรรมหลัก :  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  กรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                    

                   แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                               งานเลขที่  สกจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                            

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานบูรณาการ :  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก                                                                                                                งานเลขที่  ลกบ. 72   

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

                 กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร                                                                                       

                 กิจกรรมรอง :  ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

 

แผนงานยุทธศาตร์ :  เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                                                             งานเลขที่  ลดบ. 72   

โครงการ : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                 กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                                                                                      

                 กิจกรรมรอง :  ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

แผนงานยุทธศาสตร์ :  เสริมสร้างพลังทางสังคม                                                                                                                           งานเลขที่  พรด. 72   

โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                                    

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน :ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ   

โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                  

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                                 งานเลขที่  สกจ. 72   

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและัพฒนาศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน)                                                                                  

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

            

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                                  งานเลขที่  สกจ. 72     

ผลผลิต :   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                            

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                                          ตัวชี้วัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                           กิจกรรมขับเคลื่อนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

                                          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  

                                                                  นายวัจนพงษ์    จันทรวงศ์ ,   นางสาวนคร  สุขดี

                                                                  นายธีระยุทธ    จิตร์ตรีสินธ์ ,  นางสาวนคร  สุขดี  ,  นางสาวรัตนาพร  สีสด

                                                                  นางสาวเพียงฤทัย   พันเจริญ  ,  นางสาวนคร    สุขดี ,   นางรัตนาพร     สีสด                         

                                         กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  

                                                                  นายมงคล     ศรีมงคล ,  นางสาวศรินรัตน์   บุตรคุณ

                                                                  นายเลิศชาย    ภักดีไทย ,  นางสาวสวรรค์    นิละภา                   

                                        กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  

                                        กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (กิจกรรมขับเคลื่อนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง)

                                                                  นาสวน        เพ่งพิศ

                                                                  นางประวีณา      พันธ์แดง

                                                                  นางเพชรอนงค์   สังกะเพศ

                                                                  นางดาวรุ้ง       ทุ่งเย็น

                                                                  นางสาวโสภิดา    เคหาวัตร

แผนงานยุทธศาสตร์ :  การสร้างมูลค้าเพิ่ม                                                                                                                                       งานเลขที่  กปภ. 29     

ผลผลิต :   ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

                 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย                                                                                           

                 กิจกรรมรอง :  พัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                                 งานเลขที่  กจน. 19   

ผลผลิต :   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                           

                 กิจกรรมรอง :  ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                                  งานเลขที่  สกจ. 72   

ผลผลิต :   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                           

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด)

 

ผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                                    

ผลผลิต :   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                           

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (จัดประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์และแผนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์)

 

แผนงานบูรณาการ :  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก                                                                                                                     งานเลขที่  พขส. 71   

ผลผลิต :   พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  และธุรกิจชุมชน

                 กิจกรรมหลัก : เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ    

 

แผนงานบูรณาการ :  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก                                                                                                                      งานเลขที่  พศส. 71   

ผลผลิต :   พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  และธุรกิจชุมชน

                 กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 

แผนงานบูรณาการ :  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก                                                                                                                     งานเลขที่  กกต. 71   

ผลผลิต :   พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  และธุรกิจชุมชน

                 กิจกรรมหลัก : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร