unnamed1

 

  

ชื่อ : นางสมจิตร์   นันตะวัน

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail  :  

 

ชื่อ : นางกานต์ชนก    สีหามาตย์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail  :  -

  6508

ชื่อ : นางสาวอุไรวรรณ   กุลธิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail : aurai1

 6507

ชื่อ : นางสาวเยาวลักษณ์  สุภิวงษ์
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail : -

  6505                

ชื่อ : นางสาวสุนิษา   บานที                                                                                             

ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail : -

  6506

ชื่อ : นางสุภาวดี  สีทา
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 045-523099
E-mail  : 
 -

 6504

ชื่อ : นางสาวสมพิศ   เจือทอง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 045-523099                         

E-mail : -

6502

 

ชื่อ : นายพิบูลย์   บุญสะอาด

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail :