ชื่อ : นางสมจิตร์   นันตะวัน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร :093-342-4235
การศึกษาปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
E-mail  :
  
 

ชื่อ : นางกานต์ชนก    สีหามาตย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 094-512-4295
การศึกษาปริญญาโท :
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
E-mail  :
  

uraiwan koonti

ชื่อ : นางสาวอุไรวรรณ   กุลธิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 099-163-2878

การศึกษาปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

E-mail : aurai1

 

ชื่อ : นางสาวเยาวลักษณ์  สุภิวงษ์
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร : 089-713-6699
การศึกษาปริญญาตรี  : บริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการทั่วไป
E-mail : 

  

ชื่อ : นางสาวสุนิษา   บานที                                                                                             

ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

โทร : 091-658-4329 

การศึกษาปริญญาตรี  : บัญชีบัณฑิต

E-mail : 

   ชื่อ : นางสุภาวดี  สีทา
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-424-7934
การศึกษาปริญญาตรี :  ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขารัฐประศาสนศาสตร์
E-mail  :
 
 

ชื่อ : นางสาวสมพิศ   เจือทอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 09-5602-8542                                

 การศึกษาปริญญาตรี  : บัญชีบัญฑิต
E-mail :
 

ชื่อ : นายพิบูลย์   บุญสะอาด

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2

โทร : 084-836-1859

การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3

E-mail :