ชื่อ :นายวสิษฐ์พล   พุทธพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-2151-8819
การศึกษาปริญญาโท  :  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA)
E-mail  :
     

 

 

ชื่อ : นางสาวสุกฤตา  อินงามธีรติ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 09-855-66489

การศึกษาปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต 

E-mail :  

  

ชื่อ : นายพีรพัฒน์   พุ่มจันทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทร : 08-68743678

การศึกษาปริญญาตรี :  บัญชีบัณฑิต

E-mail :