unnamed2 

 

 

 

ชื่อ :นายวสิษฐ์พล   พุทธพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail  :     

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด ,สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำกัด

    6503           

 

ชื่อ : นางสาวสุกฤตา  อินงามธีรติ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail :  

 

 6501

ชื่อ : นายพีรพัฒน์   พุ่มจันทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail :