ชื่อ :นายวสิษฐ์พล   พุทธพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 082-151-8819
การศึกษาปริญญาโท  :  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA)
E-mail  :
     

 

 

ชื่อ : นางสาวสุกฤตา  อินงามธีรติ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 098-556-6489

การศึกษาปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต 

E-mail :  

  

ชื่อ : นายพีรพัฒน์   พุ่มจันทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 086-874-3678

การศึกษาปริญญาตรี :  บัญชีบัณฑิต

E-mail :                     

 

สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปีบัญชี สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด 30-ก.ย. ดำเนินงาน นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์
2 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำกัด 31-ต.ค. ดำเนินงาน นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์