คำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อจ) 07/2557   เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์  ณ  สั่ง ณ กรกฏาคม  2557

 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ที่ (อจ)  17 / 2554   เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์  (เพิ่มเติม)  สั่ง ณ  วันที่  26  เมษายน  2554

 
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ที่ (อจ)  16 / 2554   เรื่อง  แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์   สั่ง ณ  วันที่  7  เมษายน  2554

 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ที่ (อจ)  15 /2554  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์  สั่ง  ณ  วันที่  7  เมษายน   2554

 บัญชีรายละเอียดการมอบหมายหน้าที่ผู้ตรวจการสหกรณ์  แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ที่ (อจ) 07 / 2557  

ลำดับ ชื่อผู้ตรวจการ ตำแหน่ง รายชื่อสหกรณ์ที่มอบหมายหนาที่ให้ตรวจการ เบอร์โทรศัพท์ E-mail
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9