ชื่อ : นายสุริยัน   ทองธรรมชาติ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

โทร : 086-468-7977 ,089-189-7918

การศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

E-mail : 

 

 

ชื่อ : นางภัทรนันท์  คำภา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 09-96351692

การศึกษาปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

E-mail : 

 

ชื่อ : นายนิวัตร     คำภา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร :089-682-6232
การศึกษาปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
E-mail  :
  

 

ชื่อ : นายประพันธ์ศักดิ์  ทองไทย

ตำแหน่ง : นักวิชการมาตรฐานสินค้า

โทร : 084-429-5335

การสึกษาปริญญาตรี : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-mail :