unnamed5
 

6504                                                 

ชื่อ : นายวัชรินทร์  มามาก

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail : -

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อำนาจเจริญ จำกัด                                                     

6503

ชื่อ : นางภัทรนันท์  คำภา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail :

 6501

ชื่อ : นายนิวัตร     คำภา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail  :  -

6502

ชื่อ : นายประพันธ์ศักดิ์  ทองไทย

ตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail :