aod1

ชื่อ : นายวัชรินทร์  มามาก

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 083-932-8545

การศึกษาปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

E-mail : aod

 

 

ชื่อ : นางภัทรนันท์  คำภา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 096-249-4459

การศึกษาปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

E-mail : 

 

ชื่อ : นายนิวัตร     คำภา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร :089-682-6232
การศึกษาปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
E-mail  :
  

 

ชื่อ : นายประพันธ์ศักดิ์  ทองไทย

ตำแหน่ง : นักวิชการมาตรฐานสินค้า

โทร : 084-429-5335

การสึกษาปริญญาตรี : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

E-mail : 

 

สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปีบัญชี  สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1  สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด  31 มี.ค.  ดำเนินงาน  นายวัชรินทร์   มามาก
2 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อำนาจเจริญ จำกัด  31 มี.ค.  ดำเนินงาน  นายวัชรินทร์   มามาก